Blog
Op-Weg-Wijzer

Updates, feiten, stand van zaken, actualiteit, mijlpalen, beslissingen. Via deze blog houden wij u op de hoogte van de stappen die we zetten bij de totstandkoming van de Wegwijzer. In chronologische volgorde leest u onderstaand welke stappen we al gezet hebben en welke op de planning staan. Maandelijks werken wij deze bij, zodat u altijd op de hoogte bent. Scrolt u naar beneden om de projecthistorie te lezen. We zijn begonnen in april 2020.

Vervolgstappen voor oktober-november 2020

 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksresultaten voor hersenletsel en autisme vergelijken.
 • Toetsing bij diverse informatie-aanbieders.
 • Aansluiting zoeken bij lopende programma’s (vanuit VWS)
 • Waarde propositie bepalen
 • Eerste bevindingen deskresearch LVB
 • Vervolgstappen bepalen EMB

Terugkoppeling vanuit de Adviesgroep #1

Begin oktober heeft de eerste (van drie) online bijeenkomst met de Adviesgroep plaatsgevonden. Voor een actueel deelnemersoverzicht verwijzen we naar de over ons-pagina in deze site. Tijdens deze sessie hebben we vooral de eerste bevindingen kunnen bespreken uit de diepte-interviews. De maand oktober staat in het teken van het onderling vergelijken van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten én toetsing hiervan bij de informatie-aanbieders. 

Eerste bevindingen:

 

De Adviesgroep gaf aan deze eerste bevindingen te herkennen en gaf de volgende aanvullingen:

De doelgroep vindt veel herkenning, erkenning en vertrouwen bij het persoonlijke, menselijke contact. Hoewel informatiebehoefte een meer generiek karakter kan hebben, blijft elke situatie uniek. Het gevoel van herkenning en erkenning wordt versterkt door het begrip voor de unieke situatie. De Wegwijzer zou aansluiting kunnen zoeken bij lopende programma’s zoals: Casemanager Hersenletsel, Bondgenoot, Co-piloot, Netwerkgids LVB of Levensloopbegeleider autisme. Dit kan meerdere kanten op werken: 

 • De verbinding naar het persoonlijke contact: herkenning, erkenning, vertrouwen.
 • Vanuit de dagelijkse praktijk te horen welke thema’s actueel/relevant zijn, waar de werkelijke informatiebehoefte ligt. En zo de verbinding van persoonlijk contact naar digitaal zoeken te versterken. 
 • Ondersteuners zo goed mogelijk te informeren en versterken in hun doorverwijzingen naar informatie-aanbieders. 
 • Samen met de informatie-aanbieders beoordelen of en hoe zij hun informatie-aanbod beter af kunnen stemmen.
 • Toetsing bij de doelgroep of het informatie-aanbod op deelonderwerpen inderdaad verbetert.
De rol van de Wegwijzer is hierin niet per definitie en uitsluitend digitaal, maar ook een facilitator tussen partijen. 
 

Ook gaf de Adviesgroep aan dat er een grote kans ligt bij preventie. Door mensen inzicht te geven in waar zij zich bevinden in het proces en de mogelijke vervolgstappen, bied je overzicht en stel je mensen in staat om meer duurzaam naar hun eigen situatie te kijken. Dit hoeft geen duiding op detailniveau te zijn, met allerlei uitzonderingen, maar een goed beeld in de tijd kan mensen een doorkijk bieden naar de toekomst of de vervolgstappen die zij kunnen zetten. 

Uitleg blijkt ook een belangrijk aandachtspunt. Welke visies zijn er, wat betekenen bepaalde begrippen, worden er voor bepaalde onderwerpen andere benamingen gebruikt, wat is het vertrekpunt van de betreffende informatie-bron? Etc.

Augustus-september 2020
Van 'wicked problem' naar 'empatisch begrip'

Werving kandidaten interviews per doelgroep (praktisch, gevoel, rationeel)

Om meer begrip te krijgen voor de daadwerkelijke redenen waarom men aangeeft informatie niet te kunnen vinden hebben we gekozen voor een twee-traps aanpak:

 1. Kwalitatief: Diepte-interviews met 5 personen per doelgroep
 2. Kwantitatief: Online onderzoek o.b.v. de bevindingen uit de diepte-interviews

In geval van autisme is gekozen voor het onderwerp: opleiding. In geval van hersenletsel is gekozen voor: behandelopties. Deze onderwerpen kwamen naar voren bij de eerste uitvraag in de doelgroep.

De werving van deelnemers heeft geleid tot 102 respondenten voor autisme en tot 211 respondenten voor hersenletsel. Uit beide groepen zijn 5 deelnemers gekozen op basis van de volgende criteria: de zorgvraag speelde niet langer dan 3 jaar geleden | naaste of zorgvrager | indien men mee wilde doen met de kwantitatieve vragenlijst kon men een e-mail adres achterlaten.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot 78 online ingevulde vragenlijsten bij hersenletsel en 60 bij autisme, ter aanvulling op de 5 diepte-interviews.

 Uitbreiding met EMB en LVB

Het projectteam is uitgebreid met Mia Nijland voor het EMB veld en met Tilly van Uffelen voor LVB. Vanuit EMB is besloten om eenzelfde werkwijze te hanteren als bij hersenletsel en autisme. Te beginnen met het ophalen van de drie meest urgente vragen die binnen de doelgroep gespeeld hebben in de afgelopen periode en via welke bronnen zij hun informatie ophalen. Voor LVB is gekozen om eerst meer deskresearch te doen aangezien we relatief weinig weten over de informatiebehoefte en het zoekgedrag binnen deze doelgroep.

Steeds meer reacties

Ondertussen neemt de belangstelling voor de Wegwijzer in Wording toe. Dit merken we aan de groei van de Adviesgroep, maar ook aan de spontane vragen/reacties die wij krijgen van deelnemers aan de interviews, professionals uit het veld die hun betrokkenheid aanbieden, graag geinformeerd willen blijven, het aantal bezoekers op deze site.  Een mooie ontwikkeling. Wil je ook op de hoogte blijven, laat ons dat dan hier weten.

Juli 2020
Uitkomsten geplande vervolgstappen maand juli

Informatie-architectuur

Juli stond in het teken van een brainstorm met twee informatie-architecten en het projectteam.

Informatie-architecten:

 • Waldemar Hogerwaard van Bureau Zorginnovatie
 • Sheila Ghosh van AsIsToBe.

Beide specialisten hebben aantoonbare ervaring met complexe informatie-architecturen o.a. binnen de zorg en overheid. Vanuit de Wegwijzer in Wording namen de projectteam leden Jessica Slijpen, Ingrid Claassen en Astrid Roesink deel.

Ter voorbereiding op deze sessie is een eerste ‘inventarisatie try out’ uitgevoerd door Jessica Slijpen en Ingrid Claassen. Daarin stonden twee specifieke vragen centraal. Op basis van deze try out zijn we verder inhoudelijk in gesprek gegaan en kwamen we met elkaar tot de conclusie dat we te maken hebben met een ‘Wicked Problem’ . We kunnen onvoldoende verwoorden welk probleem er opgelost moet worden door het ontbreken van een dieper begrip van de échte reden(en) waarom mensen zeggen dat ze niet kunnen vinden wat ze zoeken. Deze kennis moet leiden tot het fundament van de Wegwijzer. Dat is de toegevoegde waarde.

Deze conclusie heeft er toe geleid dat we in de maand september per doelgroep een vijftal diepte interviews uitvoeren naar de oorzaak voor het niet kunnen vinden van informatie; op basis van een specifieke zoekvraag vertaalt naar duiding op drie pijlers: 

 • Gevoel
 • Ratio
 • Praktisch

We bereiden de uitvoering van deze diepte interviews versneld voor voor autisme en hersenletsel. Omdat we de kennis en netwerken van beide doelgroepen direct beschikbaar hebben. De interviews voor EMB worden aansluitend uitgevoerd, die voor LVB later. 

Definiëren van onze eerstelijns-en tweedelijns informatie aanbieders

We hebben een start gemaakt met het in beeld brengen van informatie aanbieders. Deze inventarisatie geeft inzicht in de achtergrond, doelstelling, communicatiekanalen, doelgroepen per aanbieder. Deze overzichten zijn dynamisch, want ontmoeten en ontdekken in de loop van de tijd steeds meer aanbieders van informatie én krijgen we zelf steeds meer inzicht in de rol van deze aanbieders.

Samenstellen van onze Adviesgroep

Aan onze oproep om deel te nemen aan de Adviesgroep is goed gehoor gegeven. Met trots kunnen we melden dat deze groep uit negen vertegenwoordigers uit de deelgebieden bestaat. De expertise en betrokkenheid van de Adviesgroep worden zeer gewaardeerd. De Adviesgroep komt in september, november 2020 en februari 2021 online samen en kan tussentijds gevraagd worden een gerichte bijdrage te leveren. Over de samenstelling en rol van de Adviesgroep kun je hier meer lezen. Mocht je je ook aan willen sluiten bij deze groep, laat het ons dan weten door deze link te kieze

Uitgelicht in juni 2020
Verschil WatVindIk en de Wegwijzer

Tijdens de presentaties in juni en de daaropvolgende gesprekken kwam naar voren dat er meer helderheid moest komen over de rol van WatVindIk ten opzichte van die van de WegWijzer. Waar ligt de knip? Vandaar dat wij dit onderwerp uitlichten:

WatVindIk is een informatiebron voor zorgvragers en naasten, maar onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten van de Wegwijzer: 

 • WatVindIk is een informatiebron net als elke andere informatie aanbieder in het autisme-, hersenletsel- en EMB- en LVB-veld.
 • WatVindIk brengt concrete concrete vragen en concrete antwoorden samen.
 • WatVindIk is onafhankelijk en bepaalt haar eigen positionering.
 • WatVindIk is een crowdsourced omgeving waar aanbieders van informatie zelf hun content kunnen ingeven. Vanzelfsprekend vindt er moderatie plaats, maar in principe kan elke bron zich op de site aanmelden. 

De Wegwijzer beschouwt WatVindIk als één van de informatiebronnen waarnaar zij verwijst. De Wegwijzer helpt met duiding, met name als de informatievraag-en antwoord minder concreet zijn.

De functies van de Wegwijzer zijn:

 • informatie geven
 • vraagverheldering
 • zoekhulp
 • en de verbinding met bestaande sociale kaarten.

De Wegwijzer creëert zelf geen content, zij verwijst alleen maar gericht door. Mocht content ontbreken dan zal de Wegwijzer proberen deze bij één of meerdere van de gelieerde informatiepartners onder te brengen. 

Daar ligt de knip

Juni 2020
Learnings en Adviesgroep

Deze maand hebben wij onze visie op de Wegwijzer in Wording mogen presenteren aan vertegenwoordigers uit het hersenletsel, autisme, EMB en LVB veld. Het doel van deze bijeenkomst was het uitleggen en toetsen van onze visie, het ophalen van kritische kanttekeningen/nuanceringen, betrekken van convenantpartners. Uit deze gesprekken kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren:

 • Men herkent het probleem dat zoeken en vinden van informatie een heidens karwei kan zijn. Zolang een vraag concreet is wil het nog wel lukken, maar bij een minder concrete informatiebehoefte is er veel aanbod. Duiding daarvan is voor de informatievrager vaak lastig. 
 • Een andere belangrijke waarneming is dat het ontsluiten van informatie door alle betrokkenen in het veld nagestreefd wordt. De belangrijkste vraag daarbij is waar de Wegwijzer eindigt en doorlinkt naar de betreffende informatiebron. Hoe voorkomen we dat we onnodig dubbelen versus teveel aan de oppervlakte blijven. En daardoor onvoldoende informatiewaarde toevoegen en niet gericht genoeg doorverwijzen.
 • Onpartijdigheid, het niet hebben van voorkeuren, is één van de uitgangspunten van de Wegwijzer. De vraag is of je altijd onpartijdig advies kunt geven of dat je niet toch op een bepaalde manier weging moet aanbrengen. Hoe kun je dit doen, zonder in te boeten op de wens om geen voorkeuren te hebben/uit te spreken.
 • Hoe werkt vraagverheldering, -verdieping, filtering en doorverwijzing in de praktijk? Hoe doe je dat dan precies?
 • En hoe zorg je dan dat je altijd de juiste link legt…per slot van rekening is de informatievoorziener ook altijd in beweging.
 • Hoe borg je de overgang tussen 1elijns (online) en 2elijns (offline) informatievoorziening?

Verder had men vooral behoefte aan een concrete visualisatie van de werking van de Wegwijzer. Hetgeen logisch is. De visie is belangrijk en vormt de basis. Die uitgangspunten kan men alleen maar onderschrijven. Maar is nog steeds ‘hoog-over’.  DUS HOE DAN?

Een tweede doelstelling was het aanhaken van strategische partners uit het veld. Daar waar een convenant in eerste instantie een goede vorm leek, zijn we tot de conclusie gekomen dat een Adviesgroep een beter format is. We hebben dan ook besloten een Adviesgroep in het leven te roepen die op afstand het luisterend en kritisch oor van de projectgroep is. Naast drie bijeenkomsten wordt deze groep tussentijds geïnformeerd en in de vervolgstappen meegenomen. De (online) bijeenkomsten staan gepland in september en november 2020 en februari 2021. Voor meer informatie over de de werking van de Adviesgroep verwijzen we naar het hoofdstuk ‘samenwerken’ op deze site.

Tussentijds houden we vanzelfsprekend ook alle anderen uit het veld op de hoogte van onze stappen. Mocht men alsnog willen aansluiten bij de Adviesgroep dan kan dat altijd.

April - Mei 2020
De Wegwijzer in opstart

De projectgroep Wegwijzer in Wording (in haar huidige samenstelling) is in april/mei 2020 van start gegaan. Voorafgaand aan deze projectgroep waren er al diverse gesprekken geweest met vertegenwoordigers uit het hersenletsel, autisme, EMB en LVB veld over het beter, gerichter en slimmer ontsluiten van informatie voor informatievragers. In eerste instantie leek ‘WatVindIk.nl’ hiervoor de geeigende omgeving. Uit deze gesprekken kwam o.a. naar voren dat WatVindIk, weliswaar een hele goede informatiebron is, maar dat de manier waarop mensen naar informatie zoeken vaak anders verloopt. De vraag achter de vraag als het ware. Soms weet men gewoon niet waar men naar op zoek is. Een aangezien WatVindIk concrete vragen beantwoord kon zij de rol van duider minder goed invullen. 

Dus ontstond al snel het idee dat er een Wegwijzer zou moeten komen. Een uitdagende vraag. Want hoe maak je een Wegwijzer die:

 • niet hetzelfde doet als alle andere informatie aanbieders,
 • die de breedte/diepte van het zoekproces ondersteunt
 • die relevant is voor de informatiezoeker
 • en die recht doet aan de breedte van het veld
 • die duurzaam, betrouwbaar en actueel is
 • interessant is voor informatie aanbieders om mee verbonden te zijn.
De projectgroep heeft zich in eerste instantie teruggetrokken en los van welke aandoening dan ook gebogen over de eisen en functionaliteiten die aan een Wegwijzer gesteld moeten worden. Los van beeld, technische omgeving of welke beperkende aanname dan ook. De Why, de What en de How. Dit iteratieve proces is gedaan in samenwerking met de stuurgroep om zo tot een visie document te komen dat een startpunt kan zijn. 

Parallel hieraan is er een ‘online onderzoek’ uitgevoerd onder mensen met en hun naasten rondom hersenletsel en autisme. Beide vragenlijsten en hun bevindingen zijn uitgewerkt in 2 whitepapers. U kunt deze hier aanvragen.